Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Българска Фондова Борса – София АД
Организационна структура и управление “Българска Фондова Борса – София” АД е акционерно дружество с преобладаващо частно участие. Българската държава участва в капитала на борсата с апортна вноска. Останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица. Над 2/3 от акционерите (с изключение на държавния дял) са финансови институции – банки, финансово-брокерски къщи, застрахователни дружества. Хиляда акции от капитала на БФБ-София АД дават право на членство, ако притежателят им е лицензиран инвестиционен посредник. Висш орган на управление на БФБ-София АД е Общото събрание на акционерите. Оперативното управление на борсата се осъществява от Съвет на директорите, който се избира от Общото събрание на акционерите, и от Изпълнителния директор. Адрес: София 1303, ул. Три уши 10, www.bse-sofia.bg, bse@bse-sofia.bg Тел: +35929370934 Факс: +35929370946