Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Национален етнографски музей

ЕТНОГРАФСКИЯТ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ (ЕИМ) е специфично звено в системата на Българска академия на науките, където науката етнология се развива успоредно със съхраняване на материалните богатства от миналото на българския народ.

Основните приоритети в научно-изследователската и научно-приложната дейност на ЕИМ са:
    – различни аспекти на българската народна култура (календарни и семейни обичаи,     митология, народна медицина, жилище и архитектура, традиционни занаяти и пр.);
    – етноложки проблеми, свързани с мястото и спецификата на българската традиционна и     съвременна култура в славянски и балкански план;
    – някои аспекти от етничното развитие и етническите взаимоотношения на българите -     християни и мюсюлмани, живеещи на територията на България, както и на различните     етнически групи у нас - турци, цигани, каракачани, власи, гагаузи и пр.;
    – издирване и публикуване на извори за българската етнография;
    – проблеми на градската култура, на семейно-родовите и селищните отношения;
    – съвременните социални, политически и културно-битови процеси;
    – традиционната и съвременната култура на българите, живеещи в чужбина;

Научният архив съхранява над 3 000 арх. единици с около 500 000 маш. страници, 100 000 негатива и 5 200 стари снимки и портрети.

Специализираната библиотека съдържа над 25 000 издания, някои от които са единствени в страната.

Адрес:
1000 София, ул. Московска 6А

Тел: (+359 2) 988-41-91 (Информация)
Тел: (+359 2) 988-42-09 (Канцелария)
Fаx: (+359 2) 980 11 62
E-mail: eim_bas@mail.bg